Thin neck vases

Big round vase 40 euros, tall vase 38 euros and small vase 36 euros. White matt available in all sizes.
Big round vase 40 euros, tall vase 38 euros and small vase 36 euros. SOLD OUT
Tall vase h. 12 cm 38 e, big round vase  h. 10 cm 40 e and small round vase h. 8 cm 36 e