Thin neck vases

Big round vase 40 euros, tall vase 38 euros and small vase 36 euros. All sizes available in every color.
Big round vase 40 euros, tall vase 38 euros and small vase 36 euros. All sizes available in every color.
Tall vase h. 12 cm 38 e, big round vase  h. 10 cm 40 e and small round vase h. 8 cm 36 e